ДЕТЕКТИВСКА И ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НИК-ПОЛ"
---Двадесет и седем годишен опит в охранителния бранш---

Начало СОД Охрана Други Contact Us

 

  ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)

  Ръководството на ЕТ “НИК-ПОЛ” отдава голямо значение и зачита правото на живот и полагането на труд при човешки условия, като за целта изисква всички дейности извършвани от персонала работещ по контрола на фирмата, да се осъществяват при безопасни и здравословни условия на труд.
  В рамките на определения и документиран обхват на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, като част от ИСУ, Ръководството на ЕТ “НИК-ПОЛ” поставя пред себе си постигането на следните цели:

  • да поддържа състоянието на работните места, процеси и техническите средства за осъществяване на охранителната дейност в съответствие с изискванията на законодателството и водещите световни стандарти по ЗБУТ;
  • да осигурява непрекъснато подобрение на условията на труд и безопасност, чрез подходи отчитащи значимостта на проблемите и тяхното преодоляване, с цел предотвратяване на злополуки, вреди и професионални заболявания;
  • стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
  • да мотивира персонала по стриктното спазване на задълженията им в съответствие с изискванията по безопасност и здраве;
  • да поддържа високо ниво на обезпеченост на техническите средства за осъществяване на охранителната дейност, подготовката на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на злополуки и извънредни ситуации;
  • да обезпечава постоянно подобряване на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от нейното прилагане.
  Реализирането на политиката се осъществява чрез реалното прилагане и постоянно усъвършенстване на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007, както и стриктното изпълнение на програмата с общите и конкретни цели по ЗБУТ на ЕТ “НИК-ПОЛ”.
  Ръководството на фирмата ще актуализира политиката по здравословни и безопасни условия на труд, респективно свързаните с нея цели, при всяка възникнала необходимост от това за да осигури, че тя продължава да е адекватна и подходяща за дейността на дружеството.
  Настоящата политика е разпространена до целия персонал работещ под контрола на ЕТ “НИК-ПОЛ”, за да може той да осъзнае своите задължения свързани със здравето и безопасността при работа.

   

   

Начало СОД Охрана Други Contact Us

e-mail: office /at/ nik-pol.com   tel:052/63-13-63 ; 052/606-638

Copyright © 2000-2018 "НИК-ПОЛ"